Pickal Ball Results

Age GroupTitleWinner Name
Doubles1st WinnerPranav Doiphode & Kashyap Baranwal
 2nd WinnerPrashant More & Sahil Suryavanshi
 3rd WinnerShubham Dharane & Gaurav Rane
 4th WinnerYash Pingulkar & Ajinkya Jadhav
 5th WinnerPradeep Dhoke & Devesh Kadam

Age GroupTitleWinner Name
Mix Doubles1st WinnerAjay Chaudhari & Sakshi Baviskar
 2nd WinnerAniket Durgawali & Pooja Mishra
 3rd WinnerKunal Bare & Siddhi Kangane
 4th WinnerJayesh Suryaji & Bhagyashree Bhandari
 5th WinnerBhakti Aadivorekar & Sandeep Dhayagude

Age GroupTitleWinner Name
Men Doubles1st WinnerBhushan Potnis & Sachin Mandrekar
 2nd WinnerSaumitra Korgaonka & Abhijit Madhavi
 3rd WinnerMihir Khandelwal & Amar Soniminde
 4th WinnerVishal Ghag & Vicky Ghag
 5th WinnerAshish Mahajan & Sailesh Padhye