Mallakhamb Results

Age GroupTitleWinner Name
Under-14 Boys Group1st WinnerSohil Shaikh (Sukahara Sports Academy)
 2nd WinnerArtharv Aangre (Saneguruji Aarogyamandir)
 3rd WinnerMayur Pashte (Saneguruji Aarogyamandir)

Age GroupTitleWinner Name
Under-14 Girls Group1st WinnerJanhavi Jadhav (Shree. Parleshwar Gymkhana)
 2nd WinnerMrudul Saitatadekar (Goregaon Gymkhana)
 3rd WinnerSanjana Patil (Shree. Parleshwar Gymkhana)

Age GroupTitleWinner Name
Above-14 Boys Group1st WinnerAkshay Taral (Shree. Parleshwar Gymkhana)
 2nd WinnerTanaji Mandavakar (Mahatma Ghandhi)
 3rd WinnerJarad Kadres (Saneguruji Aarogya Mandir)

Age GroupTitleWinner Name
Above-14 Girls Group1st WinnerAashika Surve (Shree. Samarth Vyayam Mandir)
 2nd WinnerHimani Parab (Shree. Samarth Vyayam Mandir)
 3rd WinnerRupali Gangavane (Sukahara Sports Academy)

Age GroupTitleWinner Name
Under-14 Pyramid Boys Group1st WinnerSamata Krida Bhavan
 2nd WinnerSaneguruji Aarogya Mandir
 3rd WinnerGoregaon Gymkhana

Age GroupTitleWinner Name
Under-14 Pyramid Girls Group1st WinnerShree. Samarth Vyayam Mandir
 2nd WinnerMahatma Ghandhi
 3rd WinnerM.I.G.M Santracruz

Age GroupTitleWinner Name
Above-14 Pyramid Boys Group1st WinnerSaneguruji Aarogya Mandir
 2nd WinnerMahatma Ghandhi

Age GroupTitleWinner Name
Above-14 Pyramid Girls Group1st WinnerShree. Samarth Vyayam Mandir
 2nd WinnerGoregaon Gymkhana
 3rd WinnerSukahara Sports Academy

Age GroupTitleWinner Name
Gents IndividualBest PlayerAkshay Taral (Shree Parleshwar Gymkhana)

Age GroupTitleWinner Name
Ladies IndividualBest PlayerHimani Parab (Shree. Samarth Vyayam Mandir)